default
en
ru

Supported by a Grant from the people of Norway

Tytuł projekt: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych maszynach poprzez wprowadzenie nowego procesu technologicznego dotyczącego cięcia i gięcia elementów stanowiących poszczególne podzespoły wytwarzanych maszyn” (Project titleImplementation of innovative solutions in manufactured machines by introducing a new technological

process regarding cutting and bending elements constituting individual components of manufactured machines.)

Realizowany w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy
zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej
integracji społecznej